PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

UDRUGA RAČUNOVOĐE I FINANCIJSKIH DJELATNIKA ZAGREB

temeljem ovlaštenja Klasa:UP/I-406-01/09-01/08, URBROJ: 526.15.02/1.09-2 od 03. kolovoza 2009. godine, a s rokom važenja do 03. kolovoza 2015. godine, upisana je u Registar nositelja programa pod Evidencijskim brojem 8

Podaci iz životopisa stručnih osoba koje izvode nastavni program

 

Cimer Damir, dipl. oec – stručna osoba po čl. 15.st.2. Pravilnika
Zaposlen je u Ministarstvu financija kao voditelj Odsjeka za koncesije i javno-privatno partnerstvo na poslovima izrade, analiza, evaluacije i ocjena koncesijskih i JPP modela, izrade i davanja mišljenja na prijedloge odluka o davanju koncesija i ugovora o koncesijama, analiziranje i praćenje izvršenje ugovora o JPP, davanja i koordinacije prijedloga mjera za poboljšanje i unapređenje sustava JPP i koncesija, i dr. Sudjeluje u postupcima davanja koncesija putem Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj nabavi kroz članstvo u stručnim povjerenstvima. Član je pregovaračke skupine za Poglavlje 5. Javne nabave. Stalni je predavač RIF-a na specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave kod mnogo ovlaštenih nositelja na temu koncesija i javno-privatno partnerstvo  te obavlja stručnu edukaciju sudionika sustava koncesija i javno-privatnog partnerstva. Voditelj je projekta ispred Ministarstva financija u IPA2007 Twinninglight Project“StrengtheningtheadministrativecapacityofMinistryofFinanceoftheRepublicof Croatia inrelation to theimplementationofthenewconcessionandpublic-privatepartnershiplegislation“ i „RewiewoftheInstitutional Framework andDevelopmentofFiscalRiskAsseeement Model for thePublicPrivatePartnershipsin Croatia“ te drugih konferencija, seminara i treninga.

Flam Dragica, dipl.iur. – stručna osoba po čl. 15.st.1. Pravilnika
Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva te trening trenera – opći, Središnji državni ured za upravu i trening trenera – suzbijanje korupcije Ministarstva uprave. Potvrda o završenom specijaliziranom programu za trenere Poslove stručne savjetnice na izradi nacrta rješenja, odgovora na upravne tužbe, praćenje pravne regulative i prakse u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave obavljala je više od šest godina. Stalni je predavač RIF-a na specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave.

Jurasović Vesna, dipl.iur. – stručna osoba po čl.15.st.1. Pravilnika
Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Potvrda o završenom specijaliziranom programu za trenere Zaposlena je u Direkciji javne nabave  Hrvatske narodne banke kao glavni stručni suradnik. Prethodno je tri godine radila kao stručni savjetnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Sudjelovala je u Twining projektu kao član JPP-a. Stalni je predavač RIF-a na specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave,  više radionica na temu javne nabave u organizaciji Europskog edukacijskog foruma, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i dr. Jedna je od autora knjige „Sustav i praksa javne nabave“ u izdanju RIF-a te nekoliko stručnih članaka  iz područja javne nabave.

Biljana Lerman dip. iur – stručna osoba po čl. 15.st. 1 Pravilnika
Redoviti predavač u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave te završena obuka za nacionalnog trenera javne nabave u organizaciji IPA Višekorisničkog Projekta u Torinu na ITC-ILO. Zaposlena u HŽ Infrastrukturi do.o. na mjestu direktorice za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture koja funkcija uključuje aktivnosti izrade planova nabave, svi postupci javne nabave, izrada ugovora, komunikacija sa svim tijelima nadležnim za javnu nabavu.
Prethodno bila zaposlena u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave kao stručni savjetnik i obavljala poslove: stručnog rada na žalbenim predmetima, izradi prijedloga akata, praćenje i izvješćivanje o svim upravnim i drugim postupcima iz nadležnosti Komisije. Koautorica je  dviju knjiga izdanih u 2010.: Sustav i praksa javne nabave (HZRFD) i knjige Zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj (TEB Zagreb), te autor stručnih članaka na temu javne nabave. Uspješno završeno osposobljavanje u organizaciji EIPA (Europen Institute od Public Administration ) u Maastrichtu na temu “Making Public.Private Paortner ships Work . A Practical Guide”.

Matokanović Mihaela, dipl.iur. – stručna osoba po čl.15.st.1. Pravilnika
Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i trening trenera – osnovni i antikorupcijski modul Središnjeg državnog ureda za upravu. Potvrda o završenom specijaliziranom programu za trenere Zaposlena je kao tajnica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, a prethodno je u istoj instituciji obavljala poslove stručne savjetnice. Članica je radne skupine za pripremu pregovora, a kao tajnica obavlja poslove vezane uz izvršavanje obveza koje proizlaze iz pregovora za članstvo RH u Europskoj uniji, poglavlje 5. – javne nabave. Predavač je na domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i seminarima na temu prava i prakse javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva, certificirani je predavač Europskog edukacijskog foruma i stalni predavač RIF-a na specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave. Autorica je knjige „Sustav i praksa javne nabave“ u izdanju RIF-ate većeg broja stručnih članaka objavljenih u knjigama, zbornicima radova i drugim stručnim publikacijama. Uspješno je 2011. godine završila edukaciju ‘’PublicProcurement for EU FundedProjects’’ u organizaciji ‘’EuropeanAcademy for Taxex, EconomicsandLaw’’.

Nikić Jasna, dipl.oec. – stručna osoba po čl.15.st.1. Pravilnika
Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Zaposlena je u RIF-u na poslovima savjetnice-urednice za proračun i proračunske korisnike, daje stručna mišljenja iz područja javne nabave. Organizator je i predavač na brojnim seminarima i radionicama iz područja javne nabave i specijalističkom programu izobrazbe. Autorica je i koautorica mnogih priručnika i stručnih članaka  iz područja javne nabave. Prethodno je radila u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu na poslovima rukovoditelja službe za računovodstvo i financije i pomoćnika ravnatelja za ekonomske poslove. Bila je član komisije za nabavu roba i  usluga prema Uredbi za nabavu roba i usluga i ustupanje radova, sudjelovala je u pripremi i provedbi postupka nabave roba i usluga  prema Zakonu o nabavi roba, usluga i ustupanju radova i Zakonu o javnoj nabavi te je koordinirala rad stručnih povjerenstava za pripremu i provođenje postupaka javne nabave.

Danijela Pažur, dipl iur – stručna osoba po čl. 15. st 1 Pravilnika
Završila specijalizirani program izobrazbe u području javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i posjeduje odgovarajući certifikat iz područja javne nabave. Potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave. Zaposlena u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na poslovima stručne savjetnice. Prethodno je radila kao savjetnik za opće i pravne poslove Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Petrović Kristina, dipl.iur. – stručna osoba po čl. 15.st.1. Pravilnika
Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva te trening trenera Središnjeg državnog ureda za upravu. Potvrda o završenom specijaliziranom programu za trenere Radi kao pomoćnica Izvršne direktorice Ureda za javnu nabavu  u HP- Hrvatskoj pošti d.d. Prethodno je radila kao stručni savjetnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Bila je član Jedinice i zamjenik voditelja za provedbu projekta „Daljnje jačanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i sustava pravne zaštite“ u sklopu PHARE 2006. programa. Polaznik je obuke za nacionalnog trenera javne nabave InternationalTraining Centre-International Labour Organization, Torino/Italija,IPA projekt: TraininginPublicProcurementintheWesternBalkansandTurkey. Predavač je na Sveučilišnom studijskom centru za stručne studije u Zagrebu,predmeti Trgovačko pravo i pravo društava te javna nabava. Stalni je predavač RIF-a na specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave te na mnogim seminarima raznih organizatora na temu javne nabave. Autorica je knjige „Sustav i praksa javne nabave“ u izdanju RIF-a te nekoliko stručnih članaka  iz područja javne nabave.

Doc.dr.sc.Vašiček Davor, dipl.oec. – stručna osoba po čl.15.st.2. Pravilnika
Docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i glavni urednik stručnog časopisa za računovodstvo, financija i pravo u javnom i neprofitnom sektoru „Riznica“ u izdanju Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.   Koautor  više članaka iz područja primjene Zakona o javnoj nabavi. Redaktor i urednik stručnih izdanja iz područja javne nabave. Organizator je i predavač na brojnim seminarima i radionicama iz područja javne nabave kao i specijalističkog programa izobrazbe.

Iva Šuler, dip. iur  – stručna osoba po čl. 15 st. 1 Pravilnika
Uspješno položen specijalizirani program za javnu nabavu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Radi kao rukovoditelj nabave u HŽ Infrastruktura d.o.o i u okviru svog djelokruga rada organizira, nadzire i usklađuje proces nabave i prodaje. Prije toga  u Hrvatskoj pošti d.d. je također je radila na poslovima nabave  kao rad u stručnim povjerenstvima za pripremu i provedbu postupka nabave, rješavanje prigovora na postupke nabave i slično.
Koautor i urednika više knjiga od kojih je jedan dio iz  područja nabave  i trgovačkog prava kao na primjer:Sustav i praksa  javne nabave (RIF) i Komunalne djelatnosti i javna nabava (Novi Informator). Autorica je stručnih članaka  iz područja trgovačkog prava i javne nabave, a i organizator seminara i radionica iz istog područja.